Manual pemasangan Icinga2 - Bagaimana Untuk

Manual pemasangan Icinga2

pemasangan dilakukan pada centos 7

10 langkah total

Langkah 1: Persediaan

sudo yum install epel-release -y
sudo yum update -y
sudo shutdown -r sekarang
nano / etc / selinux / config
Tukar ke: SELINUX = selamat dilumpuhkan selamat dan but semula sistem

sudo yum install httpd -y
sudo sed -i's / ^ / # & / g '/etc/httpd/conf.d/welcome.conf
sudo sed -i "s / Options Indexes FollowSymLinks / Options FollowSymLinks /" /etc/httpd/conf/httpd.conf

Langkah 2: Perkhidmatan pemasangan

sudo systemctl start httpd.service
sudo systemctl enable httpd.service
sudo yum install mariadb mariadb-server -y
sudo systemctl start mariadb.service
sudo systemctl enabled mariadb.service

sudo / usr / bin / mysql_secure_installation
sudo yum install php php-gd php-intl php-ldap php-ZendFramework php-ZendFramework-Db-Adapter-Pdo-Mysql -y

Langkah 3: Zon masa

edit php anda dan tambah zon waktu anda

sudo vi /etc/php.ini
edit zon waktu anda misalnya date.timezone = Eropah / Brussels

sudo systemctl restart httpd.service

Langkah 4: Pakej import & pasangkan i

sudo rpm --import http://packages.icinga.org/icinga.key
sudo rpm -i https://packages.icinga.org/epel/7/release/noarch/icinga-rpm-release-7-1.el7.centos.noarch.rpm
sudo yum install icinga2 nagios-plugins-all -y

sudo systemctl start icinga2.service
sudo systemctl enable icinga2.service

senarai ciri sudo2 icinga2
sudo yum install icinga2-ido-mysql -y

Langkah 5: Penciptaan pangkalan data

mysql -u root -p
CREATE DATABASE icinga;
PILIH GRANT, INSERT, UPDATE, DELETE, DROP, CREATE VIEW, INDEX, EXECUTE ON IMING. * UNTUK 'icinga' @ 'localhost' DIKENAKAN OLEH 'IMING';
PRIVILEG FLUSH;
EXIT;

Langkah 6: Import skema SQL

mysql -u root -p icinga </usr/share/icinga2-ido-mysql/schema/mysql.sql
sudo vi /etc/icinga2/features-available/ido-mysql.conf

pengguna = "icinga"
kata laluan = "icinga"
host = "localhost"
pangkalan data = "icinga"

Langkah 7: membolehkan ciri & firewall

Ciri sudo2 sudo membolehkan ido-mysql
sudo systemctl restart icinga2.service
ciri sudo2 sudo membolehkan arahan
sudo usermod -a -G icingacmd apache
sudo yum install icingaweb2 icingacli -y
sudo icingacli setup config webserver apache --document-root / usr / share / icingaweb2 / public
sudo systemctl restart httpd.service

membuat persediaan sudo icingacli buat
sudo firewall-cmd --zone = public --permanent --add-service = http
yum install php-pdo_pgsql
sudo firewall-cmd --reload

Langkah 8: navigasi

kini menavigasi ke http: // IP / icingaweb2 / persediaan

pergi ke persediaan dan apabila meminta masukkan nilai-nilai ini

• Nama Sumberdaya *: icingaweb_db
• Jenis Pangkalan Data *: MySQL
• Host *: localhost
• Nama Pangkalan Data *: icingaweb2
• Nama pengguna *: root
• Kata Laluan *:

• Nama Sumber Daya *: icinga_ido
• Jenis Pangkalan Data *: MySQL
• Host *: localhost
• Nama Pangkalan Data *: icinga
• Nama pengguna *: icinga
• Kata Laluan *: icinga

Langkah 9: Tambahan CLI

yum install bash-completion
persediaan api icinga2
memulakan semula icinga2 perkhidmatan

nano /etc/icinga2/conf.d/api-users.conf dan tambahkan pengguna anda
yum install nagios-plugins-all

Langkah 10: pelabuhan komunikasi terbuka

sudo firewall-cmd --zone = public --permanent --add-port = 5665 / tcp

arahan yang berguna

tiket pki --cn 'FQDN'
senarai nod icinga2
icinga2 nod update-config

Saya masih mempunyai masalah meletakkan icinga2 dalam persekitaran pengeluaran.
persediaan kita harus memeriksa jika ada perkhidmatan windwos yang berjalan untuk saat ini saya tidak menemukan penyelesaian untuk ini.